Sıkça Sorulan Sorular

 • Yeni bir konut alırken nelere dikkat edilmeli?
 • Satış Sonrasında Yapılacak İşlemler Nelerdir.?
 • Kiralama İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir.?
 • Tapusu olan her arsanın imar durumu var mıdır?
 • Hisseli, müstakil (bağımsız) tapu nedir?
 • Arsa alırken nelere dikkat etmeliyim?
 • Nazım imar planı nedir?
 • Uygulama imar planı nedir?
 • 18. madde uygulaması nedir.?
 • Satın alınan gayrimenkulde kiracı varsa ne yapılabilir?
 • Yabancı uyruklular Türkiye'de gayrimenkul edinebilirmi?
 • Kentsel Dönüşüm nedir, aşamaları nelerdir.?
 • Kentsel Dönüşümden nasıl faydalanırım.?
 • Binamız Kentsel Dönüşüme girdi, artık ne yapmalıyım.?
 • Kentsel Dönüşüme giren binamız nasıl yapılacak.?
 • Kentsel Dönüşüm için anlaşma yapmayan hissedara ne olacak.?
 • Kentsel Dönüşüm Kredisi, Kira Yardımı ve Taşınma Hizmeti nasıl uygulanır.?
 • Kentsel Dönüşümün avantajları nelerdir.?
 • Gayrimenkul alım-satımı sırasında Değer Artış Kazancı vergilendirme nasıl yapılır.?
 • 2020 kira geliri istisna tutarı ne kadar.?
İnsanın hayatta aldığı kararların en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz konut sahibi olma kararı. Böyle önemli bir karar verdiniz. Peki ama nelere dikkat edeceksiniz? İsterseniz maket üzerinden, isterseniz ikinci el bir konut. Mutlaka üzerinde durulması gereken bir takım noktalar bulunuyor. Bu noktaları sizler için kısaca özetlemeye çalıştık. * Binanın projesi var mı? * Zemin etüdü yapılmış mı? (Zemin emniyet gerilmesi belirlenip katsayısına göre projesi yapılmış mı?) * Bina yapılırken deprem yönetmeliği dikkate alınmış mı? Hangi deprem yönetmeliğine göre yapılmış? * Projeler kim tarafından yapılmış ve bu projeler denetlenmiş mi? * Binanın ruhsatı, kullanım izni var mı? * Tapuda kaydına bakın! * Gayrimenkulün kime ya da kimlere ait olduğu, * Gayrimenkule ilişkin hisse oranları, * Üzerinde irtifak (kullanım) hakkı olup olmadığı, * İpotekli olup olmadığı, * Satışa engel bir tedbir kararı bulunup bulunmadığı, * Kat irtifakının kurulup kurulmadığı, * Kurulmasına herhangi bir engel olup olmadığı, * Almak istenen bağımsız bölümün tapuda kayıtlı olup olmadığı, * Yüzölçümü, * Gayrimenkulün yönetim planı ve arsa sahibinin müteahhide uyguladığı tapu şerhleri konularında araştırmalarınızı
Gerekli Belgeler • Satılması istenilen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi yoksa taşınmazın ada, parsel numarasını belirtir belge, hiçbiri yok ise malikin sözlü beyanı, • Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları, • Talep, malîkin temsilcisinden geliyor ise temsile ilişkin belge ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, bir adet vesikalık fotoğrafı ve temsilciliklerine ait belge (vekâletname), alıcılar arasında da bizzat işleme katılmayan var ise aynı belgeler, • Satıcının bir, alıcının iki adet, son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları, • Satış bedelinin bir kısmı için kanuni ipotek tesis edilecek ise satıcının ayrıca bir fotoğrafı gereklidir. İşlemin Mali Yönü • Her yıl artırılan emlâk vergisi değerinden az olmamak üzere ve yeniden değerleme oranı da eklenerek beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı binde 16,5 oranında tapu harcı öder. • Taşınmazın satıcı tarafından varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kesilir. • Döner sermaye işletmesinde belirlenen tarifeye göre ücret ve eğitime katkı payı tahsil edilir. Emlak Beyannamesi Ve Vergisi Emlak vergi beyannamesi, her dört yılda bir genel beyan döneminde mükelleflerin bağlı bulundukları ilgili belediyelere verilir. Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen bina arazi vergisi birinci taksiti beyan edilen aylarda (Mart, Nisan, Mayıs ayları içinde), ikinci taksiti de Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir,
A. Taşınmazını Kiraya Verecek Olan Kimseye Öneriler 1) Kira akdini düzenlemeden ve imzalamadan önce mutlaka bir avukata danışın. 2) Mutlaka tahliye taahhüdü alın: Tahliye taahhüdü kira akdinden sonraki tarihi taşımalıdır. Ancak mümkünse düzenleme ve tahliye tarihinin boş olması daha iyidir. 3) Tahliye tarihinde tahliye edilmezse cezai şart ödeneceğini belirtin. 4) Başkaca hususlar için de cezai şart öngörün ve cezai şartın miktarını ve her yıl için nasıl ve ne kadar artacağını açıkça belirtin. 5) Her ayın kirasının nasıl ve hangi adreste ödeneceğini açıkça belirtin. 6) Kiralardan birisinin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde tüm kira alacaklarının muaccel olacağını kira sözleşmesine yazın. 7) Her yıl için ayrı ayrı senet alın, kiralar ödendikçe senetleri iptal edersiniz. 8) Mutlaka nakit teminat alın ve kefil isteyin. Teminat olarak nakit yerine senet alıyorsanız, düzenleme tarihi ve miktarı boş olsun, ayrıca nama yazılı değil hamiline olsun. 9) Kira artış oranını net olarak, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtin. 10) Kira süresi sonunda anahtarın ve kiraya konu yerin bir tutanakla teslim edilmesi gerektiğini yazın. 11) Kiralanan yerde bulunan demirbaşları markaları ve modelleri ile beraber kira sözleşmesine yazın. Kiralananda yapılacak tadilatların kira süresi sonunda aynen bir bedel ödenmeden kiralayana kalacağını belirtin. Konut kiralarında belirli bir süre önceden ihtarname çekmezseniz kiranın kendiliğinden yenilenmiş sayılacağını ve tahliye ettiremeyeceğinizi unutmayın. B. Kiracıya Öneriler Kiralayacağınız konutu mutlaka yerinde görün, çevresine, o bölgedeki sosyal ve ekonomik yaşama dikkat edin. İşyerinize ulaşım imkânlarını araştırın. Hatta gerekirse işyerinize ulaşımı deneyin. Okula gidecek çocuklarınız varsa, eğitim imkân ve kalitesini araştırın. Okula ulaşım imkânlarına bakın. Evin mutlaka içine bakın. Manzarasına bakın. İçinde kırık ve tamiri gereken yerler varsa ev sahibine bunları tek tek belirtin. Gerekirse tamiratı ev sahibinin yaptırmasını veya sizin tarafından kiradan düşmek kaydıyla yapılacağını belirtin. Yazılı bir kira sözleşmesi mutlaka yapın. Bu sözleşmenin imzalı bir örneğini kira süresince mutlaka saklayın. Ev sahibine ulaşabileceğiniz adres ve telefonları alın. Kira sözleşmesinin tapuya şerh edileceği yönünde sözleşmeye hüküm koymakta yarar vardır. Kirayı tapuya şerh ettirmek sizi taşınmazın satılması halinde yeni alıcıya karşı koruyacaktır. Gayrimenkul satılsa dahi tahliye zorunda kalmazsınız.
Hayır yoktur. Tapu o gayrimenkulün mülkiyet bilgilerini içeren bir sahip olma belgesidir. İmar durumu ise yapılan nazım planlar ve imar planlarıyla belirlenen arazi kullanım kararlarıdır. Bu arazi kullanım kararlarıyla bir bölge konut, yeşil alan, okul, yol vb. olabilir. Şahsa ait ve tapusu olan bir gayrimenkul kamuya ait bir kullanım alanında kalıyorsa o arsa ya da konut Kamulaştırma Kanunu kapsamında bedeli ödenerek kamulaştırılır.
Hisseli tapu, bir gayrimenkuldeki ortakların sayısını ve hisse oranlarını gösteren tapudur. Hisseli arsa tapularında kişilerin toplam arsa içindeki yerleri tapu kayıtlarında görünmez ancak ortaklar kendi aralarında bu ayrımı anlaşarak yaparlar fakat bu ayırım tapu kayıtlarında görünmez. Müstakil (bağımzsız) tapu, bir tek kişiye ait olan ve sınırları, yeri kadastral paftalarda belirtilen ortakları olmayan tapudur. Gayrimenkul alımlarında bu tapu tercih edilmelidir.
Öncelikle alınacak olan arsanın tapusunun olup olmadığına hisseli ya da müstakil tapulu olup olmadığına bakılır. Arsanın ait olduğu bölgenin Tapu Sicil Müdürlüğü'nden alınacak olan arsanın tapu kayıtlarında ipotek, haciz ya da kısıtlayıcı bir durum olup olmadığı kontrol edilir. Arsanın ait olduğu ilçe/belde varsa büyükşehir belediyesinden alınacak olan arsanın pafta, ada, parsel numaraları belirtilerek planlardaki durumu ve bölgenin jeolojik yapısı öğrenilir. Bilgiler tamamlanınca tapudan satış gerçekleşir. Noterden yapılan satışlar tapuda geçerli değildir.
Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır.
Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.
İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya denmektedir. Bu uygulama 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. Maddesinde tanımlandığından olduğundan bu adla tanımlanmaktadır. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçemez. Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz.
Gayrimenkulun sahibi, mülkü kullanma gereksiniminde ise, satın alma tarihinden itibaren bir ay içerisinde kiracıya durumu ihtarname ile bildirerek, satın alma tarihinden sonraki 6 ay içerisinde kiracıya tahliye davası açabilir. Bu mülkü, yeni satın alan kişi, eski sahibi ile kiracı arasında yapılmış sözleşmenin tüm hükümlerini de devralmış olur. Bunedenle kira sözleşmesinin sonunda ihtiyaç sebebi ile dava açma hakkına sahiptir. Fakat bu sürenin uzun olması durumunda, kanun bu süreyi beklemeden kiracıyını tahliye olması için 6 ay gibi bir süre tanımış ve bu sürenin sonunda tahliye davası açılabilmesini hükme bağlamıştır. Bunun için meskenin yeni sahibinin, gayrimenkulu satın aldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde noter kanalı ile ihtar çekerek burayı satın aldığını, be meskene gereksinimi olduğunu, bu nedenle de bu tahliyenin istendiğinin bildirilmesi gerekir.
2644 sayılı Tapu Kanunu’na göre, yabancı şahısların Türkiye’'de satış veya diğer yollarla gayrimenkul edinmeleri, mütekabiliyet (karşılıklılık) ve yasal sınırlamalara uygunluk koşullarının bir arada bulunmasına bağlıdır. Anayasa’nın 16. maddesine göre yabancıların gayrimenkul edinmeleri ve bunlar üzerinde yapacakları tasarruflar, uluslararası hukuka uygun olarak ve ancak yasayla sınırlanabilir. Karşılıklık esasına göre, bir yabancı ülke vatandaşının, Türkiye’'de gayrimenkul mal edinmesi, Türk vatandaşlarının da o ülkede gayrimenkul mal edinmesine kanunen izin verilmiş olması ve bu hakkın da fiilen uygulanabilmesidir. Buna göre, Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Barbados, Belçika, Brezilya, Dominik, El Salvador, Fransa, Gabon, Guetamala, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, KKTC, Kolombiya, Lüksenburg, Malavi, Mısır, Norveç, Orta Afrika, Panama, Peru, Somali, Şili, Tanzanya, Venezüella ve İsrail uyruklu şahısların Türkiye’'de gayrimenkul edinmesi serbesttir.
Yapım olarak çok eski yıllara dayanan ev ve binalar depreme karşı çok dayanıklı olmayabilir. Yalnızca deprem değil tüm doğal afetlere karşı yapının dayanıksızlığı söz konusu olabilir. Bu nedenle kentsel dönüşüm projesi ile yapılarınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz. Yapınızı kentsel dönüşüm ile daha dayanıklı hale getirmek istiyorsanız, başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz sonuçlandığında binanız için çalışmalara başlanacaktır. Ancak başvurunuz dışında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan bölgeleri belirlenir. Bu bölgelere kentsel dönüşüm kesin olarak yapılması gerekmektedir. 1. Yapınız için bağımsız bölüm maliklerinden biri ya da kanuni olarak sizi temsil eden kişilerce masrafları size ait olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen risk tespit kuruluşlarına başvurulur. Yapınızın riskli yapı çerçevesinde ele alınabilmesi için ilk önce riskli yapı uzmanları tarafından binanız incelenir. Bina incelendikten sonra binanızın risk durumu hakkında risk raporu hazırlanarak gerekli yerlere gönderilir. 2. Risk tespit raporunuz il müdürlükleri ya da bölgenizde bulunuyorsa altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlüklerine gönderilir. Eğer bakanlık tarafından yetkilendirilme yapılmışsa belediyelere de gönderilebilir. Rapor sonucu binanızın riskli bir yapı olup olmadığı incelenir. Bunun üzerine binanıza yıkım ya da güçlendirme çalışmaları yapılır. 3. Yapınız kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı grubunda yer alıyorsa ve yıkım işlemleri yapılacak ise bu duruma itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. İtiraz hakkınızı kullanarak, binanızın yıkımını engelleyebilir ve güçlendirme çalışması yaptırabilirsiniz. Ancak yıkım gerekli görüldüyse bu hem sizin can güvenliğiniz hem de mal güvenliğiniz için en doğrusu olacaktır. 4. Rapor sonucu karar verilen kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanır. Riskli yapının tahliye edilmesi ve yıkımı için 60 gün gibi bir süre verilir. Bu süreçte anlaşma ile taliye edilen bina sakinlerine, bakanlık tarafından kira yardımı ya da geçici konut yardımı yapılır. Anlaşma sağlanmadan yapılan ve kira yardımından yararlanamayan bina sakinleri ise kredi desteklerinden yararlanabilir. 5. Kentsel dönüşüme giren yapınız için proje alanı başlayarak inşaat uygulamaları yapılır. Yıkım yapılan binalarda tüm imar alanına yeniden bina yapımı için çalışmalar başlar ve depreme karşı dayanıklı malzemeler kullanılır. Bina güçlendirme çalışmalarında ise binanın zemin alanına inerek zemin de depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılır. 6. Kentsel dönüşüme giren yapınızın teslim süresi inşaat firmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Yapınız teslim edildiğinde eksik gördüğünüz noktalar var ise bunları bildirerek giderilmesini isteyebilirsiniz. Tüm işlemler sonrası bina sakinlerine belge ve kat mülkiyet tapıları verilir.
Eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, depremlerde hasar görmüş evinizi;6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) ile yeniden inşaa edebilirsiniz. Kentsel dönüşümden yararlanabilmeniz için binadan (1) kişinin tapu, nüfus cüzdanı,dilekçe, tapudan alınmış Bağımsız Bölüm listesi ile bakanlıkça lisanslandırılmış olan mühendislik firmalarına başvuruda bulunması yeterli. Lisanslı mühendislik firması binanızda gerekli teknik incelemeleri yapacak ve binanız için Deprem Risk Raporu hazırlayacaktır. Raporun ilçe belediyesince onayı ile tapu müdürlüğü binanın Tapu kaydına "Risklidir" şerhi koyar. Şerh yazısının bir örneği tüm kat maliklerine gitmektedir ve dileyen malik 15 gün içinde Bakanlığa; Deprem Risk Raporu için itirazda bulunabilir. Üniversite hocalarından oluşmuş İtiraz Komisyonu; hazırlanmış Raporu inceler ve son kararını verir. Eğer komisyon kararı da binanın Riskli olduğu yönünde olur ise rapor kesinleşir.
Binanız, deprem risk raporunun ilgili bakanlık tarafından onaylanmasının ardından binanızın yıkım işlemi gerçekleşecektir. Binadaki herkes tapuda yer alan hisse payları dahilinde arsa hissedarı olmaktadırlar. Bu işlemlerden sonra binanızı kimlere yaptıracağınıza karar vermek durumundasınız. Bu kararı belirlerken; arsa hisse paylarına göre en az 3’te 2 çoğunluğun onayı gerekmektedir. Bina ortak karar protokolü olarak belirlenen bu onay işlemi tamamlandıktan sonra; ortak bir hukukçu belirleyerek bu kararın bir nüshasının hazırlanıp, ilgili bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bakanlık sizden onayın gelmemesi durumunda 60 gün içerisinde binayı tahliye eder ve sizin onayınıza başvurmadan binanızın yıkım işlemini gerçekleştirir.
Binanız için ilgili deprem risk raporunu ve bakanlıktan bu raporla ilgili onayı aldıktan sonra artık Kentsel Dönüşüm kapsamı içerisine girmektedir. Bundan sonra binanızın yıkımı işlemi gerçekleşecek ve tekrar inşa edilecek. Ancak gerçekleştirilecek olan inşa işlemi sırasında Kentsel Dönüşüm ile 3 farklı yol izleyebilirsiniz. Bunlar şu şekildedir: Eğer binanızda mevcut duruma göre fazla kat sayısı var ise ve fazla çıkılan daireler kat karşılığı sayılacak konumda ise; binanızı buna göre en yüksek payı veren Müteahhit ile kat karşılığı anlaşarak inşa ettirebilirsiniz. Binanızın imarında mevcut duruma göre fazla kat var ancak bu durum kat karşılığı için yeterli değil ise; eksik kalan kısmı uygun faiz oranı ile Kentsel Dönüşüm kredisi kullanarak yine istediğiniz Müteahhit’e taahhüt karşılığı yaptırabilirsiniz. Eğer binanızda fazla kat bulunmuyor ise; yine Kentsel Dönüşüm kredisini uygun faiz oranları ile kullanarak istediğiniz Müteahhit’e inşa ettirebilirsiniz.
Kentsel dönüşüm sürecine girmiş ve kanunlara göre en az 2/3 çoğunluğun sağlanmış olmasına rağmen, binanın yeniden yapılmasına yanaşmayan hissedarlar Noter Tebligat aracılığıyla apartmanda gerçekleştirilen yönetim kuruluna çağırılmaktadır. Apartman yönetim kurulu toplantısında anlaşmaya yanaşmayan hisse sahiplerinin hisseleri ilgili kanuna göre açık arttırma yolu ile diğer hisse sahiplerine satılmaktadır. Ancak bu durumda da satın alan olmaz ise; ilgili bakanlık tarafından bu hisseler kamulaştırılmaktadır. Satış işlemi için ilk olarak Lisanslı Gayrimenkul Şirketi tarafından binanın gayrimenkul değeri çıkarılmaktadır. Bu değer üzerinden anlaşmak istemeyen hisse sahiplerinin payları Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iletilir. Öncelikle binanın kat sahipleri arasında açık arttırma yoluna bu fiyat üzerinden gidilir, eğer burada da sonuç çıkmaz ise; aynı fiyat ile kamulaştırma yoluna gidilir. Açık arttırma yolu ile gerçekleştirilen hisse payı alışverişinde eğer hisseye talip olan kişi ödemeyi zamanında gerçekleştirmez ise; kişinin de mahkemeye gitme hakkı bulunmaktadır.
Kentsel dönüşüm ile riskli görülen ve hasar görmüş eski binalar yeniden inşa edilmektedir. Bu işlem sırasında kat fazlılığı bulunan durumlarda kat karşılığı için uygun faiz oranları ile Kentsel Dönüşüm kredisine başvurulabilmektedir. Böylece alınan kredi ile istenilen Müteahhit’e taahhüt karşılığı bina yaptırabilir. İmardan dolayı binaya fazlalık gelen katlar için ise; Kentsel Dönüşümde kira yardımı hizmetinden faydalanabilirsiniz. Kira yardımı sizlere 18 ay boyunca, her ay 735 TL olacak biçimde geri ödemesiz şekilde verilmektedir. Kentsel Dönüşüm kredisi ve Kentsel Dönüşüm kira hizmetlerinin ikisinin birden aynı anda kullanılması mümkün olmamaktadır. Bunlardan sadece 1 tanesi seçilebilir. Yeniden inşa edilecek olan binalarda en az 1 yıl kiracı olarak oturmuş olan kişiler; evlerini boşalttıktan sonra başka bir binadan daire almak isterlerse eğer; 100.000 TL’lik Kentsel Dönüşüm kredisini 0.45 ile 0.55 faiz oranları ile kullanabilirler. Geri ödemesini ise; 24 ile 120 ay vade imkanları ile gerçekleştirirler. Bunun yerine 1300 TL geri ödemesiz olacak şekilde taşınma yardımı da alabilirler. Bunun için İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilirler.
Bütün gecekondular, kaçak yapılar ve kat irtifaklı ya da iskanlı binalar Kentsel Dönüşüm fırsatı ile yeniden yapılandırılabilir. Binadan 1 kişinin talep etmesi durumunda, deprem risk onayı alınırsa; bina Kentsel Dönüşüm sürecine girmiş olur. Kentsel Dönüşüm kapsamına girmiş olan binalarda 2/3 çoğunluğunun sağlanması; bütün kararların alınabilmesi için yeterlidir. Eviniz yeniden inşa edilerek, daha dayanıklı ve sağlam bir yapıya bürünür. Evinizin ve binanızın değeri en azından 1.5-2 kat arasında artacaktır. Çocuklarınıza da bu sayede daha güvenilir, daha sağlam ve daha dayanıklı bir daire bırakmış olacaksınız. Yeni yapılacak olan binanızda hiçbir şekilde ısı, su ve yalıtım sorunları ile de karşı karşıya kalmayacaksınız. Yeni yapılan bina sayesinde mülkünüzün değerini de en az bir 50 yıl daha uzatmış olacaksınız. Daire sahipleri, uygun faiz oranları ve yüksek vade seçenekleri ile sunulan Kentsel Dönüşüm kredisi sayesinde yeni yapılacak olan binada başka bir dairenin daha sahibi olabilecekler. Kiracılar da Kentsel Dönüşüm kredisi ile rahatlıkla ev sahibi olabilecekler. Kentsel Dönüşüm hizmeti ile dairenizi yenileyerek, daha kaliteli ve daha yaşanılası bir yapıya da dönüştürmüş olaca
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Değer Artış Kazancı Gayrimenkul alım-satımı sırasında vergilendirme ile ilgili hak ve ödevlerin değerlendirilmesi açısından öncelikle dikkat edilmesi gereken husus gayrimenkulün elde ediliş tarihi ve bir bedel karşılığı elde edilip edilmediğidir. Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabidir. Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı” denilmektedir. Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunmaktadır. Gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda elde edilen değer artış kazancından indirilebilecek giderler; – Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli, – Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler, – Ödenen vergi ve harçlar. Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel esas alınacaktır Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan gayrimenkullerin, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen üretici fiyat endeksi endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilecektir. Ancak, bu endekslemenin yapılabilmesi için söz konusu artış oranının %10 veya üzerinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Söz konusu endekslere www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın 2020 yılı için 18.000 Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır. 2020 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. Gelir Dilimleri *22.000 TL’ye kadar yüzde 15, *49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası için yüzde 20 *120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası için yüzde 27 *600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası için yüzde 35 *600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL),
2020 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 6.600 lirası gelir vergisinden müstesna. İstisnadan yararlanabilenler için bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.